• Airsim Data Sim $120
  • CMHK 3G Japan Data Prepaid SIM Card $218
  • ​csl. 4G Travel Card $98
  • Travel Club SIM APAC Data SIM $88