• CMHK Kabayan Super Data SIM $60
  • CMHK Rekanan 4G/3G Data Prepaid SIM Card (Indonesian card)
  • CMHK Kabayan 4G SIM card $90
  • CMHK Kabayan 4G SIM card $90
  • Sahabt Setia Smartone SIM card $50
  • Barkadahan sa Smartone SIM card $50